ثبت علائم تجاری

ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

علائم تجاری صنعتی یا خدماتی . نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت جنس آنها مورد استفادهقرار می گیرد. این علائم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش تصویر و کلمه بوده یا به صورت تفننی (فانتزی) مانند ادکلن عقرب یا به صورت اسم منطقه وشهر (عسل سبلان اردبیل) و بالاخره به شکل علامت تجاری و ترسیمات برچسب اتیکیت و یا آهنگ مخصوص و غیره باشد.
ماده ۱ قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر میدارد:
علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف- عبارت – مهر- لفاف وغیره آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یافلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی اززارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت تجاری جنبه حصری ندارد بلکه با توجه به ابتکار از افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی صنعتی یا خدماتی مانند حمل ونقل زمینی هوایی یا دریایی به صورت کلمات حروف ارقام تصاویر افراد عادی یادانشمندان ویا به صورت آهنگ باشد.
علامت تجاری نه تنها باید با سایر علائم تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهدبلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام وگمراه کننده در علامت تجاری استفاده نشود مثلا کلمه (شکر) را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است نمیتوان به عنوان علامت تجاری انتخاب نمود.
اول – خصوصیات علامت تجاری
ماده ۱ قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر میدارد:
علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف- عبارت – مهر- لفاف وغیره آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یافلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد بلکه با توجه بهابتکار از افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی صنعتی یا خدماتی مانند حملونقل زمینی هوایی یا دریایی به صورت کلمات حروف ارقام تصاویر افراد عادی یا دانشمندان ویا به صورت آهنگ باشد.
علامت تجاری نه تنها باید با سایر علائمتجارتی تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهدبلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام وگمراه کنندهدر علامت استفاده نشود مثلا کلمه (شکر) را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است نمیتوان به عنوان علامت انتخاب نمود.
علائم تجاری صنعتی یا خدماتی . نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت جنس آنها مورد استفاده قرار می گیرد.
این علائم تجاری ممکن است اسامی مرکب شامل نقش تصویر و کلمه بوده یا به صورت تفننی (فانتزی) مانند ادکلن عقرب یا به صورت اسم منطقه وشهر (عسل سبلان اردبیل) و بالاخره به شکل علامت تجاری و ترسیمات برچسب اتیکیت و یا آهنگ مخصوص و غیره باشد.
ماده ۱ قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجارتی مقرر میدارد:
علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف- عبارت – مهر- لفاف وغیره آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یافلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت تجاری جنبه حصری ندارد بلکه با توجه به ابتکار از افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی هوایی یا دریایی به صورت کلمات حروف ارقام تصاویر افراد عادی یادانشمندان ویا به صورت آهنگ باشد.
علامت تجاری نه تنها باید با سایر علائم تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهدبلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام وگمراه کنندهدر علامت استفاده نشود مثلا کلمه (شکر) را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است نمیتوان به عنوان علامت تجاری انتخاب نمود.
خصوصیات علامت تجاری
علامت تجاری باید جدید ابتکاری و قابل انتقال بوده و گمراه کننده نباشد.
۱٫ جدید بودن علامت تجاری
منظور این می باشد که علامت تجاری مورد استفاده بر روی محصول که برای ثبت ارائه می شود از حیث شکلی باید جدید بوده و سابقه ثبت واستعمال توسط دیگران رانداشته باشد. در علائم مرکب ممکن است در اجزا دو علامت تجاری مرکب از یک کلمه مشابهاستفاده شده باشد و اجزای دیگر یکسان و مشابه نباشند به نحوی که جز مشترک و مشابه دو علامت میان صاحبان آنها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.
شایان ذکر استکه با توجه به جدول طبقه بندی کالا هرگاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ایخاص استفاده شود شخص دیگری که پس از انتخاب علامت تجاری مذکور بخواهد برای کالای خود ازنوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت تجاری قبلی استفاده کند با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت تجاری مواجه خواهدشد.
۲٫ ابتکاری بودن علامت تجاری
از خصوصیات دیگر علامت تجاری ابتکاری بودن آن است یعنی علامت تجاری باید توام با طراحی و ظرایف شکلی باشداگر علامت تجاری ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمیکند و آثار خوب تجارتی یک علامت تجاری ابتکاری را در بر نمی گیرد . طرفی دیگر ابتکاری بودن علامت تجاری ایجاب می کند اسامی عام (مانند کلمه شکر) به عنوان علامت تجاری انتخاب نشود و بالاخره اینکه به کار بردن خطوط هندسی به شکل لوزی یا دایره و نیز انتخابارقام که نشانگر کیفیت جنس باشد جنبه ابتکاری ندارد ولی اگر ارقام مورد استفاده بانوع کالا متمایز باشد برای استفاده به عنوان علامت تجاری خالی از اشکال خواهد بود.(مانند: عطر شماره ۱۱۴(
۳٫ عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری
علامت تجاری نباید طوری ترسیم گردد که در نظر مشتری ایجاد اشتباه کرده و وی را در تشخیص و تمییز علائمتجارتی دیگر که قدری با هم مشابهت دارند دچار سردرگمی و انتخاب نادرست کند. ایجاداشتباه در نظر مشتری گاه ممکن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجاری برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد صورتپذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصور اینکه کالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوعمبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید کالا گمراه گردد.
۴٫ اسم تجاری
به موجب ماده ۵۷۶ ق.ت. ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که ثبت آن الزامی شناخته شود . بدین ترتیب تاجر می تواندبرای معرفی کالای خود از اسم تجارتی استفاده کند . گاهی نام تجارتی کالا با اسمت جارتی یا علامت تجاری ساخت آن ادغام و به یک شکل شده و برای شناساندن خود محصول به کارمی رود به عنوان مثال محصول ( آدامس ) که در آن نام تاجر به عنوان اسم تجارتی استفاده شده و در عین حال محصول را نیز معرفی می کند و این نوع علامت تجاری را در انگلیسی و درفرانسه نامیده اند. به هر حال ممکن است اسم تجارتی غیر از نام تاجر باشد مانندفروشگاه گل یاس .انتخاب اسم تجارتخانه نباید به نحوی باشد که مشتریان را درتشخیص کالا گمراه کند . همچنین اسم تجارتی ثبت شده به نام دیگری را نمی توان انتخابو استفاده کرد حتی اگر با نام خانوادگی استفاده کننده اخیر یکسان باشد ( مستفاد ازمواد ۵۷۷ و ۵۷۸ ق.ت.) . اسم تجارتی قابل انتقال است و مدت اعتبار آن پس از ثبت ۵سال می باشد .ثبت اسم تجارتی مانند ثبت شرکتها و دفاتر و علائم و اختراعات به صورت اعلامی است : به عبارت دیگر متقاضی ثبتبا تنظیم اظهارنامه و طی تشریفات مربوط به ثبت و آگهی ثبت علامت تجاری را به وسیله اداره ثبت اعلام می نماید تا بدین وسیله اشخاص ذینفع با اطلاع از موضوع عند اللزوم اعتراضبه ثبت اسم تجارتی مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استیفا نمایند .
ثبت تجارتی ها نباید با ثبت اسم تجارتی اشتباه کرد زیرا ثبت نام تاجر با فوت یا حجر تغییر مییابد ولی اسم تجارتی با بقای خود نشانگر ادامه کار موسسه یا تجارتخانه می باشد . ماده ۵۸۲ ق.ت.مقرر میدارد: (وزارت ادلیه به موجب نظامنامه ترتیب اسم تجارتی و اعلانآن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجارتی را معین خواهد کرد. دراین زمینهدراجرای مواد ۵۲۸ و ۵۸۵ ق.ت. طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها مصوب ۱۳۴۰ با اصلاحاتبعدی در بند ۲ ماده اول خود اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی درتهران را مکلف نمودهکه نسبت به ثبت علائم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتیاقدام نماید ولی تا کنون ایین نامه اجرایی ماده ۵۸۲ ق.ت. راجع به نحوه ثبت مرجع ثبت و حمایت قانونی از دارنده ویا تعقیب افراد سو استفاده کنند از نام تجارتی و به تصویب نرسیده است . با این ترتیب در حال حاضر ثبت اسم تجارتی بدون تصویب آیین نامهاجرایی ثبت و حمایت از اسم تجارتی امکان پذیر نمی باشد و معمولا متقاضی اسم تجارتیرا به عنوان علامت تجاری به ثبت می رساند.
شایان ذکر است به موجب ماده ۳ قانون سجل احوال مصوب ۱۳۰۷ کسی حق ندارد نام خانوادگی شخص دیگری را به عنوان است تجارتی یا عنوان تلگرافی خود قرار میدهد.
چهارم- نحوه تقاضا و ثبت علائم تجاری
درحقوق ایران حق استعمال انحصاری علامت فقط به کسی متعلق دارد که علامت را به ثبت رسانیده است(مستفاد ازماده ۲ ق.ث.ع.و.ا) ثبت علامت تجارتی اختیاری است مگر درمواردیکه قانون ثبت آن را الزامی دانسته باشد (مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲ ق.ث.ع.و.ا) بهمنظور جلوگیری از تقلب و تقلید و از نظر تسهیل نظارت در ساخت کالاهایی که برای مصرفواستعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار میرود ماده ۱ آیین نامه نصب وثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی مصوب سوم اردیبهشت ماه۱۳۲۸مقرر می دارد: تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مشروحه در ماده ۵ اعم ازآنکه در داخل ایران و یادر خارج ساخته و وارد کشور شده و در بازار تحت اسم مشخصی بانصب برچسب به معرض فروش قرار می گیرند باید دارای علامت تجاری ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح گردد:
۵٫ اسم تجاری و نشانی سازنده جنس باقید کشور مبدا.
۶٫ – شماره ثبت علامت در ایران.
۷٫ – تقاضای ثبت علامت باید در اظهارنامه ثبت علامت بازرگانی در سه نسخه روی نمونه های چاپی از طرف متقاضی یاوکیل وی تهیه و تسلیم گردد. اظهارنامه مذکور باید دارای تاریخ و امضا بوده و حاوی نکات زیر باشد:
۸٫ – امضا کننده اظهارنامه صاحب علامت.
۹٫ – اقامتگاه قانونی (شخص حقیقی یا حقوقی
۱۰٫ -رشته تجارت یا نوع صنعت.
۱۱٫ – اسم و اقامتگاه اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ و اخطار را دارند.
۱۲٫ – کالا و طبقات علامت بر طبق آیین نامه (ق.ث.ع.و.ا
۱۳٫ – شرح و توصیف علامت.
۱۴٫ -طرز مخصوص استعمال علامت مانند اینکه قید شود به وسائل مختلف به هرشکل واندازه و نوع چاپ
۱۵٫ به موجب ماده ۵قانون ثبت علائم و اختراعات زیرممنوع است
اخطار رفع نقص
هر اظهارنامه ثبت علامت تجاری ظرف ۴۵ روز از تاریخ وصول مورد بررسی قرار می گیرد. چنانچه نقصی در اظهارنامه ثبت علامت تجاری مشاهده شود مراتب طی اخطاری به نشانی متقاضی ثبت اعلام خواهد شد و ساکنین ایران ظرف ۱۰ روز و ساکنین خارج از کشور ظرف یکماه باید اقدام به رفع نقص نمایند.
مهلت های مذکور در صورت استمهال برای یک بار دیگر تمدید خواهد شد و بنابراین ساکنین ایران حداکثر ۴ ماه و ساکنین خارج از ایران حداکثر ۱۲ ماه باید در رفع نقص اقدام لازم را به عمل آورند در غیر این صورت تقاضای آنان رد خواهد شد. در صورت رد تقاضا متقاضی می تواند دادخواستی دایر بر شکایت از تصمیم اداره به دادگاههای حقوقی ایران تقدیم نماید.
دلایل رد علائم تجاری
در موارد زیر تقاضای ثبت علامت تجارتی رد خواهد شد :
۱٫ در صورتی که علامت تجاری مخالف مقررات قانون باشد.
۲٫ در صورتی که علامت تجاری قبلا به اسم شخص دیگری ثبت شده باشد.
۳٫ در صورتی که شباهت علامت تجاری با علامت تجاری دیگری که ثبت شده به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاص را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه اندازد.
۴٫ علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.
۵٫ در صورتی که در علامت تجاری از علامات مؤسسات رسمی دولتی استفاده (تقلید) شده باشد.
۶٫ در صورتی که در علامت تجاری از پرچم دولت جمهوری اسلامی ایران یا پرچم سایر کشورها استفاده شده باشد.
۷٫ نشانها و مدالها و انگهای دولت جمهوری اسلامی ایران.
۸٫ کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد.
۹٫ تمثالها (مگر با اجازه مخصوص)
۱۰٫ علامت تجاری از نظر شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگر که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد.
شکایت از رد علامت تجاری
در صورتی که در اظهارنامه تقدیمی به اداره مالکیت صنعتی، موارد فوق در علامتی یافت شود اخطاری دایر بر رد علامت صادر و به متقاضی ثبت ابلاغ و علل رد صریحا ذکر می گردد. تقاضا کننده می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاههای حقوقی تهران شکایت نماید.
نقل و انتقال علامت ثبت شده
در صورتی که علامت به طریق قانونی مورد انتقال قرار گیرد در اظهارنامه مربوط به تغییر نام صاحب علامت نکات ذیل صریحا باید قید شود.
۱٫ شماره ثبت علامت تجاری در ایران.
۲٫ نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید.
۳٫ نام و نشانی نماینده قانونی مالک در ایران.
۴٫ مدارک قانونی انتقال (سند انتقال) و وکالت نامه (در صورتی که وکیل، متکفل امر انتقال می باشد) و تصدیق ثبت علامات در ایران باشد ضمیمه اظهارنامه شود.
تذکر ۱- تصدیق ثبت بعد از بررسی و ظهرنویسی بنام مالک جدید به صاحب آن مسترد خواهد شد.
تذکر ۲- در صورتی که انتقال در خارجه به ثبت رسیده باشد رونوشت مصدق (تایید شده) مستخرجه ثبت اداره ثبت علایم خارجی کافی خواهد بود.
 استفاده شخص دیگر از علامت ثبت شده
صاحب علامت تجاری می تواند اجازه استفاده از علامت را به شخص ثالثی اعطا نماید. این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوطه در ایران به ثبت رسیده باشد.
تذکر: در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجاری به امضای صاحب علامت تجاری و شخص استفاده کننده رسیده باشد ثبت اجازه نامه مذکور با تقاضای کتبی صاحب علامت تجاری یا نماینده مجاز او یا استفاده کننده صورت خواهد گرفت.
اعتراض به ثبت علامت تجاری
در صورتی که شخصی آگهی ثبت علامت تجاری را در روزنامه رسمی مشاهده و یا به طریقی از وجود آن مطلع شود در حالی که آن را علامت تجاری خود (به شرط اینکه قبلا به ثبت رسیده باشد) می داند یا اینکه آن علامت را با علامت تجاری خود با اندازه ای شبیه بداند که باعث گردد مصرف کنندگان عادی به اشتباه بیفتند، می تواند ظرف مدت سی روز ار تاریخ انتشار تقاضای ثبت علامت تجارتی در روزنامه رسمی اعتراض خود را، نسبت به ثبت کتبا به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید.
این تقاضا در دفتر اندیکاتور اداره باید ثبت شود. مسئول اداره این اعتراض را ظرف ده روز ار تاریخ وصول به متقاضی ثبت علامت تجارتی طی اخطاری ابلاغ خواهد نمود و چنانچه متقاضی با ملاحظه اعتراض، تمکین نماید و مراتب انصراف خود را از ثبت علامت کتبا به اداره مالکیت صنعتی اعلام دارد تقاضای وی کان لم یکن تلقی و بایگانی خواهد شد. در صورتی که متقاضی با ملاحظه اعتراض تمکین ننماید مراتب عدم تمکین به معترض ابلاغ می شود و معترض باید برای اثبات ادعای خود دادخواستی با ضمیمه نمودن کلیه دلایل و مدارک مثبته تقدیم دادگاههای حقوقی تهران نماید و گواهی لازم را ظرف ۲ ماه به اداره مالکیت صنعتیجهت ضبظ در پرونده تسلیم دارد و در این مرحله کلیه عملیات ثبتی علامت تجاری تا اعلام نظر دادگاه متوقف خواهد ماند.
در صورتی که معترض اقدام لازم را برای پیگیری اعتراض خود به عمل نیاورد و گواهی لازم را ارائه ندهد متقاضی می تواند به دفتر دادگاههای حقوقی تهران مراجعه و گواهی دایر بر اینکه شخص معترض اصولا دادخواستی تقدیم ننموده یا دعوی خود را پیگیری نکرده اخذ و به دفتر اداره مالکیت صنعتی تسلیم دارد، آنگاه علامت به نفع متقاضی ثبت علامت تجاری ، ثبت خواهد شد. در صورت مراجعه معترض جهت اقامه دعوی به دادگاههای حقوقی تهران هدایت که دادخواست ابطال ثبت علامت تجارتی را تقدیم نماید.

ثبت نام تجاری، ثبت علامت تجاری ، ۰۹۱۲۳۷۰۷۱۷۴,ثبت علائم تجاری ، ثبت اسم تجاری، ثبت برند تجاری، ثبت لوگو، ثبت نام تجاری در ایران، ثبت نام تجاری محصول، ثبت نام تجاری کالا، مراحل ثبت نام تجاری، سازمان ثبت نام تجاری، اظهارنامه ثبت نام تجاری، فرم ثبت نام تجاری، اداره ثبت نام تجاری، هزینه ثبت نام تجاری، مدارک ثبت نام تجاری، شرایط ثبت نام تجاری، آدرس اداره ثبت نام تجاری، سامانه ثبت نام تجاری، نحوه ثبت نام تجاری، ثبت نام تجاری شرکت ، ثبت نام تجاری بین المللی ، ثبت نام صنعتی، ثبت نام تجاری در سیستم مادرید، ثبت نام تجارتی، ثبت علامت تجاری در ایران، ثبت علامت تجاری محصول، ثبت علامت تجاری کالا، مراحل ثبت علامت تجاری، سازمان ثبت علامت تجاری، اظهارنامه ثبت علامت تجاری، فرم ثبت علامت تجاری، اداره ثبت علامت تجاری، هزینه ثبت علامت تجاری، مدارک ثبت علامت تجاری، شرایط ثبت علامت تجاری، آدرس اداره ثبت علامت تجاری، سامانه ثبت علامت تجاری، نحوه ثبت علامت تجاری، ثبت علامت تجاری شرکت، ثبت علامت تجاری بین المللی ، ثبت علامت صنعتی، ثبت علامت تجاری در سیستم مادرید، ثبت علامت تجارتی، ثبت برند تجاری در ایران، ثبت برند تجاری محصول، ثبت برند تجاری کالا، مراحل ثبت برند تجاری، سازمان ثبت برند تجاری، اظهارنامه ثبت برند تجاری، فرم ثبت برند تجاری، اداره ثبت برند تجاری، هزینه ثبت برند تجاری، مدارک ثبت برند تجاری، شرایط ثبت برند تجاری، آدرس اداره ثبت برند تجاری، سامانه ثبت برند تجاری، نحوه ثبت برند تجاری، ثبت برند تجاری شرکت ، ثبت برند تجاری بین المللی ، ثبت برند صنعتی، ثبت برند تجاری در سیستم مادرید، ثبت برند تجارتی، ثبت علائم تجاری در ایران، ثبت علائم تجاری محصول، ثبت علائم تجاری کالا، مراحل ثبت علائم تجاری، سازمان ثبت علائم تجاری، اظهارنامه ثبت علائم تجاری، فرم ثبت علائم تجاری، اداره ثبت علائم تجاری، هزینه ثبت علائم تجاری، مدارک ثبت علائم تجاری، شرایط ثبت علائم تجاری، آدرس اداره ثبت علائم تجاری، سامانه ثبت علائم تجاری، نحوه ثبت علائم تجاری، ثبت علائم تجاری شرکت ، ثبت علائم تجاری بین المللی ، ثبت علائم صنعتی، ثبت علائم تجاری در سیستم مادرید، ثبت علائم تجارتی، ثبت اسم تجاری در ایران، ثبت اسم تجاری محصول، ثبت اسم تجاری کالا، مراحل ثبت اسم تجاری، سازمان ثبت اسم تجاری، اظهارنامه ثبت اسم تجاری، فرم ثبت اسم تجاری، اداره ثبت اسم تجاری، هزینه ثبت اسم تجاری، مدارک ثبت اسم تجاری، شرایط ثبت اسم تجاری، آدرس اداره ثبت اسم تجاری، سامانه ثبت اسم تجاری، نحوه ثبت اسم تجاری، ثبت اسم تجاری شرکت ثبت اسم تجاری بین المللی ، ثبت اسم صنعتی، ثبت اسم تجاری در سیستم مادرید، ثبت اسم تجارتی، ثبت لوگو تجاری در ایران، ثبت لوگو تجاری محصول، ثبت لوگو تجاری کالا، مراحل ثبت لوگو تجاری، سازمان ثبت لوگو تجاری، اظهارنامه ثبت لوگو تجاری، فرم ثبت لوگو تجاری، اداره ثبت لوگو تجاری، هزینه ثبت لوگو تجاری، مدارک ثبت لوگو تجاری، شرایط ثبت لوگو تجاری، آدرس اداره ثبت لوگو تجاری، سامانه ثبت لوگو تجاری، نحوه ثبت لوگو تجاری، ثبت لوگو تجاری شرکت ، ثبت لوگو تجاری بین المللی ، ثبت لوگو صنعتی، ثبت لوگو تجاری در سیستم مادرید، ثبت لوگو ، تجارتی،برند لباس،تاپ برند، نام برند،برندها،انواع برند،برندهای معروف،دانشگاه برند، برند برتر،نام های تجا

فروش برند،خرید برند،فروش علامت،خرید علامت،برند فروشی،خرید علامت تجاری،علامت تجاری فروشی،فروش علامت تجاری،فروش برند تجاری،خرید برند تجاری،برند تجاری فروشی،ثبت برند تجاری،مدارک لازم جهت ثبت

،ثبت علائم تجاری،ثبت علامت تجاری،هزینه ثبت،اداره ثبت علائم تجاری،هزینه ثبت،طبقه بندی،خرید نام تجاری،فروش نام تجاری،ثبت برند تجاری،ثبت برند،ثبت علائم،ثبت نشان تجاری،مالکیت صنعتی،نام تجاری فروشی،خرید و فروش،نقل و انتقال،اضافه کالا،اضافه طبقه،مدارک لازم جهت ثبت برند،تمدید،مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری،ثبت طرح صنعتی،مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی،اختراع،ثبت اختراع،طرح شبنم،ثبت طرح شبنم،مدارک لازم جهت ثبت طرح شبنم،کالاهای مشمول طرح شبنم،کارت بازرگانی،ثبت کارت بازرگانی،مدارک لازم جهت ثبت کارت بازرگانی

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *